Privacy Statement

Wie we zijn

Ons website-adres is: http://www.zsom.nl.

Per 25 mei 2018 treedt een nieuwe Europese regelgeving in werking voor privacy-zaken: ”de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”. Uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens met zorg behandeld dienen te worden en geheim dienen te blijven.

Ook de stichting ZSOM moet hieraan voldoen. Dit privacyreglement geeft aan hoe we hier invulling aan geven, welke gegevens we bewaren, hoe we deze gegevens gebruiken en wie daarmee mogen omgaan.

De Stichting ZSOM heeft als doel: het beheren en publiceren van beeld- en geluidmateriaal. Het materiaal wordt gepubliceerd op de website ZSOM.NL. De stichting is eigenaar van het  beeld- en geluidmateriaal dat gepubliceerd wordt.

Video / opname verklaring alvorens een opname wordt gemaakt. (opname formulier)

Wanneer er een opname wordt gemaakt door de leden van de zsom, wordt er gebruik gemaakt van een opnameverklaring. In deze verklaring staat het hierna genoemde:

Ondergetekende gaat akkoord met het gebruik van audio en videomateriaal, dat door de Ziekenomroep Sound of Music uit Groenlo (ZSOM), van hem/haar, of als vertegenwoordiger van onderstaande stichting, vereniging is opgenomen.

Het audio- en videomateriaal, mag enkel worden gebruikt voor de doelstellingen van de ZSOM. Commercieel gebruik door derden is niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.Als ondertekenaar van deze verklaring behoud ik het recht om publicatie of uitzending van de opnames te verbieden.

Als ondertekenaar van deze verklaring behoud ik het recht om publicatie of uitzending van de opnames te verbieden.

Wij vragen u om de volgende gegevens:

Naam:

Adres:

Postcode/Woonplaats:

Telefoonnummer:

Onderwerp van de opname:

Indien van toepassing:

Naam van de Stichting/Vereniging:

Functie vertegenwoordiger:

Op bovenstaande zijn de algemene AVG richtlijnen van toepassing. Uitzondering hierop is de bewaartermijn. De ZSOM wordt bij deze toestemming gegeven, om het verworven beeldmateriaal voor onbepaalde tijd toe te voegen aan haar videoarchief. Tegen deze regel kan schriftelijk bezwaar worden aangetekend bij het bestuur van de ZSOM.

Naam en handtekening vertegenwoordiger ZSOM                                    Datum ondertekening videoverklaring:

Naam in blokletters:

Handtekening vertegenwoordiger ZSOM:                                                    Handtekening ondertekenaar

Ziekenhuisstraat 14
7141 AN Groenlo
Tel: 0544-724598
E-mail: info@zsom.nl

Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens?

Binnen de stichting is het bestuur verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Er is geen aparte functionaris voor de gegevensbescherming binnen de stichting.

Worden er bijzondere persoonsgegevens bewaard?

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens in de administratie van de stichting bewaard, zoals godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakvereniging of politieke partij, strafrechtelijke persoonsgegevens.

Hoe worden de personen geïnformeerd over welke persoonsgegevens worden bewaard?

De videoverklaring wordt door het bestuur van de ZSOM op papier bewaard.

Wat is er geregeld voor personen om hun eigen persoonsgegevens in te zien?

De persoonsgegevens zijn ten alle tijden in te zien via het bestuur.

Hoe worden de persoonsgegevens bewaard?

De gegevens worden bewaard op papier.

Zijn er kopieën of wordt er een back-up van het gegevensbestand gemaakt?

Er wordt een back-up gemaakt door de stichting ZSOM. Deze wordt bewaard op een computer.

Welke maatregelen heeft de Stichting ZSOM genomen om te voorkomen dat anderen onbedoeld persoonsgegevens kunnen inzien?

Gegevens worden beschermd met een wachtwoord.

Wie binnen de organisatie hebben toegang tot de bestanden met de persoonsgegevens?

Het bestuur beheert de algemene persoonsgegevens. De persoon die belast is met het beheren van de server/website beheerder beheert ook de bestanden met de inloggegevens.

Omgang met persoonsgegevens op de website zsom.nl

Personen die in gepubliceerd materiaal of in reacties van deelnemers op de website/youtubekanaal afgebeeld of genoemd worden en vinden dat hun persoonlijke levenssfeer daardoor wordt aangetast, kunnen het bestuur verzoeken om het betreffende materiaal of de reactie te aan te passen of te verwijderen. Het bestuur kan besluiten om reacties aan te passen of te verwijderen.

Datalekken

Vermoeden of constatering van datalekken kunt u melden bij het bestuur. De contactgegevens van de stichting staan op de website zsom.nl. Volgens de wet moeten wij een melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het datalek leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Wij moeten een afweging maken van de  mogelijke gevolgen voor betrokkenen. Deze hangen af van de verwerkingen en van de persoonsgegevens waar de inloggegevens toegang toe geven. Omdat wij geen bijzondere persoonsgegevens bewaren, is de kans op ernstige nadelige gevolgen niet heel groot. Bij de afweging moet wel worden betrokken dat veel mensen wachtwoorden hergebruiken voor verschillende verwerkingen. De wet geeft aan dat wij een melding moeten doen aan de betrokkene als het datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Stichting ZSOM, Groenlo, mei 2018.